fbpx

Best Of FAE TV 2021

02.07.2021 - Highlights FAE TV

Highlights 02.07.2021
Administration de la Gestion de l’eau
Agroprojekt & Luxseeds
BGL
Christian Hahn Meteo
CONVIS 1
CONVIS 2
Dudelmagie
Eppelpress
Exposant DACO
Fair Mellech
Fro de Bauer – Beien
Geschäftsverband
Grupp Zuucht
LALUX
Landjugend a Jongbaueren
Legehinger
Lisa Moschtertproduktioun
LWK
LZKPS
Marie Domaine Viticole Kox
Ministère de la Protection des Consommateurs
Nordstad
Western Päerd
Muller Lemmer
Poulets Christian Hahn
Regional Saisonal
Schofszuuchtverband
Sou schmaacht Letzebuerg 2
Sou schmaacht Letzebuerg 1
Warkener Jekelen

03.07.2021 - Highlights FAE TV

Fro de Bauer – Moschtertproduktioun
Highlights 03.07.2021
Ministre Agriculture
Miscanthus.lu & SES
Musée Rural Binsfeld
Oldschool Farmers
Produzentenmaart
Schmit Fohl
Scouten Restaurant
Sonderkulturen
Tudorsgeeschter
Western
Ardenner Kutsch
Aussteller Gera
Automotonordstad
Cactus
Christian Hahn FLB
CONVIS Mammekéih
CONVIS Stee Ranner
Distillerie Miny
FLB
Fro de Bauer Ënnen
Fro de Bauer Mähdrescher
Fromagerie Schmalen
Gieweler Holzknacker
Landjugend a Jongbaueren Barbecue Boxen
Luc Meyer
Lycée des Arts et Métiers
Lycée Technique Agricole
Meckenbekämpfung am Stall
Mesenburg a Beck

04.07.2021 - Highlights FAE TV

Lycée Technique Agricole Gilsdorf
Highlights 04.07.2021
Organisation
Fro de Bauer – Schof
BIOG – Oikopolis
CONVIS – Armand Braun
Ministère de la Protection des Consommateurs – Nutriscore
Western Päerd
Cochy – Marque Nationale
Schofszuchtverband
Service Jeunesse Centrale Paysanne
Mir kucken an de Buedem
Loth Haus
Fromagerie Schmalen
Distillerie Miny
Lycée Technique Agricole – Fabulous Farmers
Dudelmagie & Biohaff Baltes
Jeff Konsbrück & Tudorsgeeschter
Gillen Geessen
Muller-Lemmer & Eppelpress
Niessen a Biomaufel
10 Joer Fair Mëllech
Bio Lëtzebuerg
Jongplanzenproduktioun – Claude Kirsch
Oldschool Farmers
Interview – Paulette Lenert
CONVIS – Nachhaltigkeit
Landjugend a Jongbaueren
Téih vum Séih
Western Päerd
Lycée Technique Agricole
Luxlait
Privatbësch
Fro de Bauer – Kaalwer
FEMAL Maschinnen
Wënzer – Luc Duhr
POST – Claude Strasser
Haflinger
Lycée Technique Emile Metz

Food

Restauration Swimming
Fromagerie Schmalen
Dudelmagie & Biohaff Baltes
Marque Nationale – Lëtzebuerger Schwéngefleesch – Kotelett
Marque Nationale – Lëtzebuerger Schwéngefleesch – Bifana Wrap
Ecuries du Parc – Préparation Menu de Lux
Produit du terroir Lëtzebuerger Rëndfleesch Barbecue

Fro de Bauer

Fro de Bauer – Moschtertproduktioun
Fro de Bauer – Kaalwer
Fro de Bauer Ënnen
Fro de Bauer Mähdrescher
Fro de Bauer – Beien
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie „An Dudel“
Fro de Bauer – Interview Lisa Jaque
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie
Live Fro de Bauer – Experience box
Live Fro de Bauer – Privatwënzer Domaine Schram
Live Fro de Bauer – Mammekou Lëtzebuerg
Live Fro de Bauer – Meyrishaff
Live Fro de Bauer – Mutterkuhhaltung
Live Fro de Bauer – Gromperen – Kartoffelbau
Live Fro de Bauer – Bentheimer Schweine
Live Fro de Bauer – Landmaschinen
Live Fro de Bauer – Straussefarm
Live Fro de Bauer – Geméis – Gemüse
Fro de Bauer 2017
Fro de Bauer

Highlights 2021 FAE TV

Lycée Technique Agricole Gilsdorf
Cochy Marque Nationale & La Provencale
Cactus – Regional Akafen
Mustang vs Dieselross
Old school farmers
Recherche LIST
Salaisons Meyer
Schluechthaus Ettelbreck
Siloplastik
Terra Solidarisch Landwirtschaft
Winery Konsbrück
Administration de la Gestion de l’eau – Drénk Waasser
Berodung CONVIS – Düsseldorf
Berodung, EEE Präis
BIOGROS Oikopolis
COBOLUX Schluechthaus Wecker Cochy
Drénk Waasser 3
Effiziente Grünlandnutzung durch Beweidung 2021
Etiquetage1 additifs
Fabulous Farmers
Fair, Regional a Saisonal 2021
Landwirt Claude Loutsch – Cochy
Landwirt Romain Wester – Cochy
LPEM
LTA

Interviews

Organisation
BIOG – Oikopolis
Ministère de la Protection des Consommateurs – Nutriscore
Cochy – Marque Nationale
Service Jeunesse Centrale Paysanne
Lycée Technique Agricole – Fabulous Farmers
10 Joer Fair Mëllech
Interview – Paulette Lenert
CONVIS – Nachhaltigkeit
Lycée Technique Agricole
Privatbësch
POST – Claude Strasser
Haflinger
Best of der virtuelle Foire Agricole 2020
Bio-Lëtzebuerg – Interview Daniela Noesen-Steiger
Ardenner Päerd – Interview Gilbert Bartholmy – Charel Braquet
Post – Ruche connectée – Alain Berg
CONVIS – Interview Christoph Peifer-Weihs
Landwirtschaftskammer – Interview Guy Feyder
Bauerenzentral – Interview Marc Fisch
Fro de Bauer – Interview Lisa Jaque
IBLA – Interview Claude Felten
LETZSHOP – Interview Jerry Klein
Wäibauinstitut – Interview Roby Ley
Cochy – Interview Claude Loutsch
BIOG – Interview Volker Manz
Luxlait – Interview Marc Reiners
Luxlait Vitarium Walther Rodaro
Arla – Interview Alain Schaack – Marc Vaessen
CNA – Christian Aschman / Marguy Conzemius
CONVIS – Nachhaltigkeitsmonitoring
Ourdaller Produkter – Interview Norbert Eilenbecker
CONVIS Mutterkuhhaltung – Interview Gerry Ernst
CONVIS Junior Beef – Interview Gerry Ernst
Lycée Technique Agricole – Interview Marita Hoffmann
Landjugend a Jongbaueren Experience box – Interview Marc Jacobs
Automoto Nordstad – Interview Jules Turpel
Garage Car Avenue – Interview Jules Turpel
BIOG Molkerei – Interview Volker Manz
FLB Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Interview Aloyse Marx, Claude Loutsch
Luxlait – Interview Marc Reiners
ONG Landjugend a Jongbaueren – Interview Romain Richer
Landjugend a Jongbaueren – Interview Marc Roeder
Foire Agricole Ettelbruck digitale 2020 – Interview Jean-Paul Schaaf, Bob Steichen
CONVIS – Interview Guy Schmit
Total – Interview Patrick Schnell
Lycée Technique Agricole – Interview Caroline Steffen
MyEnergy – Interview Gilbert Theato 2
Lalux – Interview Barbara Tunkl 2
FAE Ettelbruck 102 subscribers Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung – Interview Gerber Van Vliet
Fair Mëllech – Interview Danièle Warmerdam
CONVIS – Interview Annick Wolter
Privatbësch – Interview Henri Wurth
Mobile Reporter am Interview: Christian Hahn
LETZSHOP – Interview Jerry Klein 2
Klengdéierenziichter – Interview John Denys, Jos Kempa
Baueren Allianz – Interview Marco Koeune
LCHA Luxembourg Cow Horse Association – 4 Stops reining
Bauerejugend – Jeff Schroeder
Ieselsfrënn – Interview Nicolas Schweicher
Interview Bob Steichen
MyEnergy – Interview Gilbert Theato
Lalux – Interview Barbara Tunkl
De Verband – Interview Roger Kolber

Landmaschinen

Oldschool Farmers
FEMAL Maschinnen
Landmaschinen – Heuernte 6
Landmaschinen – Heuernte 5 – Pressen
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole
Live Landwirtschaft – Old School Farmers
Live Fro de Bauer – Landmaschinen
Landmaschinen – Heuernte 1
Landmaschinen – Heuernte 4 – Schwaden
Landmaschinen – Heuernte 3 – Zetten
Old School Farmers
Landmaschinen – Heuernte 2 – Mahd

Live Reportagen - Mobile Reporter

Lycée Technique Agricole Gilsdorf
Cochy Marque Nationale & La Provencale
Cactus – Regional Akafen
Fro de Bauer – Schof
Mir kucken an de Buedem
Gillen Geessen
Jongplanzenproduktioun – Claude Kirsch
Fro de Bauer – Kaalwer
Wënzer – Luc Duhr
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie „An Dudel“
Live Landwirtschaft – Schweinehaltung – Cochy – Marque nationale
Live Ettelbruck – Électricité Stoos
Live Ettelbruck – Boucherie Muller-Adam
Live Ettelbruck – RMS
Live Landwirtschaft – Rinderbewertung Limousin
Live Landwirtschaft – Almo Agri
Live Landwirtschaft – Almo Agri 2
Live Landwirtschaft – Kleintierzüchter
Live Landwirtschaft – Privatbësch
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole – Wald- und Umwelt
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole – Bettendorf Versuchsfelder
Live Landwirtschaft – BGL BNP Paribas
Live Landwirtschaft – Solidaresch Landwirtschaft
Live Landwirtschaft – Limousin Majerus
Live Fro de Bauer – Experience box
Live Fro de Bauer – Privatwënzer Domaine Schram
Live Fro de Bauer – Mammekou Lëtzebuerg
Live Ettelbruck – ECTO, ORT, Nordstad
Live Ettelbruck – Maart
Live Ettelbruck – Jager-Oberlinckels
Live Ettelbruck – Librairie Ernster
Live Ettelbruck – Maroquinerie du passage
Live Ettelbruck – Fleurs Wetzel
Live Ettelbruck – Camping
Live Landwirtschaft – Biogaz de l’Our
Live Ettelbruck – ECTO – Tourismus
Live Ettelbruck – Patton Musée
Live SSL – Bio-Ovo
Live SSL – Hunneg – Dauler Beiemann
Live SSL – Gromperen – Kartoffelbau Redingshaff
Live SSL – Grëmmlichter Geessekéis – Ziegenkäse
Live SSL – BIOG Kéis Schanck-Haff
Live SSL – Biomaufel
Live SSL – Eppelpress
Live SSL – Biohaff Baltes
Live SSL – Distillerie Miny
Live SSL – Berdorfer Kéis
Live SSL – Tudorsgeeschter
Live SSL – Carlo Wampach
Live Landwirtschaft – Bio-Betrieb Bio-Lëtzebuerg
Live Landwirtschaft – LZKPS Lëtzebuerger Zuuchtveräin fir Klengpäerd, Ponyen a Spezialrassen
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole
Live Landwirtschaft – Lycée Technique Agricole
Live Landwirtschaft – Haflinger Zuchtverband
Live Landwirtschaft – Old School Farmers
Live Landwirtschaft – Pretemer Haff
Live Fro de Bauer – Meyrishaff
Live Fro de Bauer – Mutterkuhhaltung
Live Fro de Bauer – Gromperen – Kartoffelbau
Live Fro de Bauer – Bentheimer Schweine
Live Fro de Bauer – Landmaschinen
Live Fro de Bauer – Straussefarm
Live Fro de Bauer – Geméis – Gemüse
Live SSL – Schmit-Fohl
Live SSL – An Dottesch
Live SSL – Fromagerie de Luxembourg
Live SSL – Dudel-Magie
IBLA Sojaversuche
Post – Capteurs vallée de l’Ernz – Alain Berg

Live Reportagen - On Site

CONVIS – Armand Braun
Western Päerd
Schofszuchtverband
Loth Haus
Restauration Swimming
Fromagerie Schmalen
Distillerie Miny
Dudelmagie & Biohaff Baltes
Jeff Konsbrück & Tudorsgeeschter
Muller-Lemmer & Eppelpress
Niessen a Biomaufel
Bio Lëtzebuerg
Oldschool Farmers
Landjugend a Jongbaueren
Téih vum Séih
Western Päerd
Luxlait
FEMAL Maschinnen
Lycée Technique Emile Metz

Photos

FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020
FAE 2020

Präsentationen

Présentation CONVIS
Fro de Bauer 2017
IBLA
Bio Lëtzebuerg
Administration de la nature et des forêt
Fro de Bauer
75ème anniversaire Centrale Paysanne
Présentation FAE Bourgmestre Ville d’Ettelbruck

Produzenten

Fromagerie Schmalen
Distillerie Miny
Dudelmagie & Biohaff Baltes
Muller-Lemmer & Eppelpress
Téih vum Séih
Luxlait
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie „An Dudel“
Privatwënzer – Ern Schumacher
Ourdaller Produkter – 25 Jahre
Heederhaff – Poulet de Luxembourg
Téi vum Séi
Privatwënzer – Schumacher-Lethal et fils
Produit du Terroir – Lëtzebuerger Rënfleesch
Ourdaller Produkter – Ourdaller Mostert
Live Ettelbruck – Boucherie Muller-Adam
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie
Live Landwirtschaft – Solidaresch Landwirtschaft
Live Fro de Bauer – Privatwënzer Domaine Schram
Live SSL – Bio-Ovo
Live SSL – Hunneg – Dauler Beiemann
Live SSL – Gromperen – Kartoffelbau Redingshaff
Live SSL – Grëmmlichter Geessekéis – Ziegenkäse
Live SSL – BIOG Kéis Schanck-Haff
Live SSL – Biomaufel
Live SSL – Eppelpress
Live SSL – Biohaff Baltes
Live SSL – Distillerie Miny
Live SSL – Berdorfer Kéis
Live SSL – Tudorsgeeschter
Live SSL – Carlo Wampach
Live Landwirtschaft – Bio-Betrieb Bio-Lëtzebuerg
Live Landwirtschaft – Pretemer Haff
Live Fro de Bauer – Meyrishaff
Live Fro de Bauer – Gromperen – Kartoffelbau
Live Fro de Bauer – Geméis – Gemüse
Live SSL – Schmit-Fohl
Live SSL – An Dottesch
Live SSL – Fromagerie de Luxembourg
Live SSL – Dudel-Magie
IBLA/Funck Bricher – Anbau Braugerste
FunckBricher WeWantFunck2020
BioGros
Ministerium für Landwirtschaft – Saisonal Regional
Interessegemeinschaft Fleeschranner
Biogmolkerei Bascharage
25 Joer Ourdaller Produkter

Programme complet de la FAE digitale

Best of der virtuelle Foire Agricole 2020
FAE digitale – 4.07.2020
FAE digitale – 3.07.2020

Reportages

Lycée Technique Agricole Gilsdorf
Cochy Marque Nationale & La Provencale
Cactus – Regional Akafen
Banque Internationale à Luxembourg
CONVIS – Mutterkuhhaltung
Bio-Lëtzebuerg – Daniela Noesen-Steiger
Effiziente Grünlandnutzung durch Beweidung
Convis – Rendfleeschproduktioun
Privatbësch
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Klimacheck Milchproduktion
CONVIS – Tierwohl
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Biodiversität
Landmaschinen – Heuernte 6
Landmaschinen – Heuernte 5 – Pressen
Privatwënzer – Ern Schumacher
Ourdaller Produkter – 25 Jahre
Convis – Wasserschutz
Lycée Technique Agricole – Vorstellung – Tom Delles und Simone Dauphin
Centrale Paysanne – Marc Fisch
Heederhaff – Poulet de Luxembourg
Téi vum Séi
Centrale Paysanne Service Jeunesse – Melkroboter
Privatwënzer – Schumacher-Lethal et fils
Produit du Terroir – Lëtzebuerger Rënfleesch
Centrale Paysanne – Wasserschutz- und Naturschutzberatung
Ourdaller Produkter – Ourdaller Mostert
FAE Virtuelle Bio Lëtzebuerg
Centrale Paysanne Service Jeunesse – Digitale Düngung
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie
Ökologesch Landwirtschaftsberodung – Interview Marc Jacobs
IBLA Sojaversuche
IBLA Team
Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg
Landmaschinen – Heuernte 1
IBLA/Funck Bricher – Anbau Braugerste
CONVIS Junior Beef
Arla Food
Post – Capteurs vallée de l’Ernz – Alain Berg
Bioaktionsplang
CONVIS – Mellechproduktioun
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Mulchsaat
Landmaschinen – Heuernte 4 – Schwaden
FunckBricher WeWantFunck2020
Westernreiten 2
Dachverband Luxemburger Schaf- und Ziegenzuchtverbände
BioGros
Ieselsfrënn Lëtzebuerg
Fraie Lëtzebuerger Bauereverband – Biogas
Ministerium für Landwirtschaft – Saisonal Regional
Interessegemeinschaft Fleeschranner
POST abeille
Landmaschinen – Heuernte 3 – Zetten
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Nachhaltigkeit durch Luzerneanbau
Biogmolkerei Bascharage
LZKPS Kleinpferde und Ponys
ARDENNER PÄRD
Automoto Nordstad
Luxlait
Centrale Paysanne – Vorstellung
Old School Farmers
Experience Box – Menü de Luxe
25 Joer Ourdaller Produkter
Hühnerhaltung
Workshop für Kinder – Butterherstellung
Landmaschinen – Heuernte 2 – Mahd
Lycée Technique Agricole – Vorstellung
Haflinger
Westernreiten – Cutting
Equitation western

Spectacles

Spectacles à la FAE (2012)
Spectacles à la FAE

Talenter an der Landwirtschaft

Talenter an der Landwirtschaft – Guy Krier
Talenter an der Landwirtschaft – Claude Wagener
Talenter an der Landwirtschaft – Jürgen Albers
Talenter an der Landwirtschaft – Steffi Zimmer
Talenter an der Landwirtschaft – Caroline a Patrick Gengler
Talenter an der Landwirtschaft – Claude Felten
Talenter an der Landwirtschaft – Jean-Claude Muller

Terms of use

Terms of use

Tiere

Fro de Bauer – Schof
Western Päerd
Schofszuchtverband
Gillen Geessen
Western Päerd
Fro de Bauer – Kaalwer
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie „An Dudel“
CONVIS – Mutterkuhhaltung
Live Landwirtschaft – Rinderbewertung Limousin
Live Landwirtschaft – Almo Agri
Live Landwirtschaft – Kleintierzüchter
Live Landwirtschaft – Limousin Majerus
Live Fro de Bauer – Mammekou Lëtzebuerg
Live Landwirtschaft – LZKPS Lëtzebuerger Zuuchtveräin fir Klengpäerd, Ponyen a Spezialrassen
Live Landwirtschaft – Haflinger Zuchtverband
Live Fro de Bauer – Mutterkuhhaltung
Live Fro de Bauer – Bentheimer Schweine
Live Fro de Bauer – Straussefarm
Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg
Westernreiten 2
Dachverband Luxemburger Schaf- und Ziegenzuchtverbände
Ieselsfrënn Lëtzebuerg
LZKPS Kleinpferde und Ponys
ARDENNER PÄRD
Haflinger
Westernreiten – Cutting
Equitation western

Videos unserer Aussteller

ADY’S HYGIÈNE
AGRI-CENTER SA (Wolff-Weyland)
AGRI-DISTRIBUTION SA (Wolff-Weyland)
AGRICOM
AGROTECHNIC S.à r.l.
BEO – OURDALLER
Berdorfer Kéis
Bio-Haff Baltes
BIOG-MOLKEREI ZU KAERJENG
BOUCHERIE TRAITEUR NIESSEN
CLOOS & KRAUS SARL
CONVIS S.C.
DOMAINE L&R KOX
DUDEL-MAGIE SARL
EPPELPRESS
FELTEN FRÈRES ET FILS S.A.R.L.
GERA GMBH
IBLA – INSTITUT FIR BIOLOGËSCH LANDWIRTSCHAFT AN AGRARKULTUR LËTZEBUERG
L.C.I. S.à r.l. FLOWEY®
LALUX Assurances
LËTZEBUERGER PRIVATBËSCH
LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
LUXLAIT
LYCÉE TECHNIQUE AGRICOLE

Für Kinder

Lycée Technique Agricole Gilsdorf
Drénk Waasser 3
LPEM
LTA
Western Päerd
Western Päerd
Ardenner Kutsch
Lycée des Arts et Métiers
Lycée Technique Agricole
Highlights 02.07.2021
Warkener Jekelen
Live Fro de Bauer – Dudel-Magie „An Dudel“
Convis – Rendfleeschproduktioun
CONVIS – Tierwohl
Alpaka a Lama Associatioun Lëtzebuerg
Talenter an der Landwirtschaft – Claude Wagener
Landmaschinen – Heuernte 1
Fräie Lëtzebuerger Bauereverband – Mulchsaat
Landmaschinen – Heuernte 4 – Schwaden
Westernreiten 2
Dachverband Luxemburger Schaf- und Ziegenzuchtverbände
Ieselsfrënn Lëtzebuerg
Fraie Lëtzebuerger Bauereverband – Biogas
POST abeille
Landmaschinen – Heuernte 3 – Zetten
Biogmolkerei Bascharage
LZKPS Kleinpferde und Ponys
ARDENNER PÄRD
Automoto Nordstad
Luxlait
Old School Farmers
Experience Box – Menü de Luxe
25 Joer Ourdaller Produkter
Hühnerhaltung
Workshop für Kinder – Butterherstellung
Landmaschinen – Heuernte 2 – Mahd
Haflinger
Westernreiten – Cutting
Talenter an der Landwirtschaft – Jürgen Albers
Talenter an der Landwirtschaft – Caroline a Patrick Gengler
Talenter an der Landwirtschaft – Jean-Claude Muller
Spectacles à la FAE (2012)
Spectacles à la FAE
FEMAL Démonstration machines agricoles
Administration de la nature et des forêt
Equitation western